Postanowienia ogólne

1. Zamówienie wizyty odbywa się za pomocą jednego z następujących kanałów: telefon, zamówienie na stronie sklepu internetowego http://sklep.parkrozrywki.net.pl Firma nie przyjmuje zamówień za pomocą SMS.

2. O ile nie ustalono inaczej, wizyta odbywa się w całości w języku polskim.

3. Kostium Mikołaja składa się z: kurtki i spodni wykonanych z polaru, czapki, brody (z wyjątkiem Mikołajów, którzy mają naturalną brodę), peruki, ciemnych butów (w postaci specjalnych butów bądź nakładek na zwykłe buty), sztucznego brzucha (z wyjątkiem Mikołajów, którzy tego nie wymagają) przykrytego czerwonym podkoszulkiem, okularów, białych długich rękawiczek, mosiężnego dzwonka. Mikołaj ma ze sobą jeden czerwony worek, najczęściej o wymiarach 100 x 150 cm.

4. Mikołaj dojeżdża do klienta samochodem, a w wyjątkowych wypadkach komunikacją miejską (nie saniami).

5. Zgodnie z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 16. lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne informujemy, że strona internetowa sklep.parkrozrywki.net.pl zapisuje pliki cookie w urządzeniu końcowym, na którym jest wyświetlana. Są one przechowywane w urządzeniu użytkownika, a przy kolejnych wizytach na stronie internetowej Sklepu są przez nią odczytywane. Ma to na celu uzyskanie rzetelnych statystyk o ruchu na stronie. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania przez stronę dostępu do plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej.

Klienci indywidualni

6. Wizyta może zostać uznana za przyjętą do realizacji, kiedy klient otrzymał wiadomość e-mail potwierdzający realizację wizyty lub telefoniczne potwierdzenie realizacji wizyty (tylko w przypadku, kiedy w ogóle nie było kontaktu mailowego z klientem). Adres e-mail potwierdzający jest wysyłany w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia (w przeciwnym razie zlecenie należy uznać za nieprzyjęte do realizacji).

7. Firma dopuszcza możliwość rezerwacji terminów wizyt przed złożeniem właściwego zamówienia. Rezerwacja daje gwarancję możliwości zamówienia wizyty w zarezerwowanym terminie.

8. Ostatnim dniem przyjmowania rezerwacji jest 12 grudnia. Wszystkie niepotwierdzone rezerwacje są anulowane z końcem 3 dnia kalendarzowego po dniu dokonania rezerwacji.

9. Mikołaj kontaktuje się z klientem telefonicznie rano w dniu wizyty lub jeden dzień przed wizytą, jeżeli wizyta rozpoczyna się przed godziną 12:00, w celu omówienia/potwierdzenia szczegółów wizyty (w tym podania ostatecznej godziny przybycia). Wcześniejszy kontakt odbywa się za pośrednictwem koordynatora pod jednym z podanych na stronie adresów mailowych bądź telefonów.

10. Od momentu pierwszego kontaktu z Mikołajem, w sprawach niezmieniających warunków wizyty oraz w kwestii drobnych zmian prosimy o kontakt z Mikołajem. Natomiast w sprawach istotnych zmian warunków wizyty (takich jak czas trwania, miejsce i czas rozpoczęcia wizyty, usługi dodatkowo płatne czy odwołanie wizyty) należy nadal kontaktować się z koordynatorem.

11. Firma nie gwarantuje realizacji wizyty przez konkretną osobę (np. nie ma możliwości zastrzeżenia, aby wizytę realizował ten sam Mikołaj, co w roku ubiegłym) lub osobę o określonych cechach - chyba że wyraźnie potwierdzono taką możliwość.

12. Klient otrzymuje gwarancję, że wizyta odbędzie się w przedziale godzin podanym przez niego, o ile nie wyrazi zgody na przesunięcie wizyty poza podany przedział. Klient zaakceptuje dowolną godzinę mieszczącą się w podanym przez niego przedziale.

13. O ile nie ustalono inaczej, wizyta trwa 20 minut, licząc od momentu wejścia Mikołaja na miejsce wizyty. Dodatkowo Mikołaj może przeznaczyć do 10 minut na czynności przygotowawcze bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty (kontakt z klientem, dojście do mieszkania, przekazanie i wniesienie prezentów itp.).

14. Wizyta może zostać zakończona wcześniej, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: rozdane zostały wszystkie prezenty, zostały zrealizowane wszystkie inne życzenia klienta, uczestnicy wizyty nie wykazują chęci dalszej zabawy z Mikołajem, Mikołaj w dowolny sposób potwierdził z klientem zamiar zakończenia wizyty.

15. W przypadku, kiedy z winy klienta (np. spóźnienie uczestników) nie można rozpocząć wizyty o godzinie, którą podał Mikołaj podczas kontaktu telefonicznego, firma nie zapewnia możliwości opóźnienia rozpoczęcia wizyty. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot przedpłaty.

16. W czasie Wigilii oraz 6 grudnia firma zapewnia dyżur Mikołaja awaryjnego. Jest to osoba, która realizuje wizytę w przypadku niemożliwości jej zrealizowania przez umówionego Mikołaja (awarie, zdarzenia losowe itp.).

17. Firma realizuje usługę "Mikołaja dla spóźnialskich". Mikołaj dla spóźnialskich zaczyna zbierać zamówienia na krótko przed Wigilią, kiedy miejsca u pozostałych Mikołajów są już zajęte. Dzięki temu firma stwarza możliwość zamówienia wizyty wigilijnej w okresie, w którym inaczej nie byłoby to już możliwe. Usługa "Mikołaja dla spóźnialskich" płatna jest wg odrębnego cennika.

18. Klientów indywidualnych obowiązuje cennik podany na stronie http://sklep.parkrozrywki.net.pl w dniu składania zamówienia. Każda wersja cennika obowiązuje do momentu publikacji nowszej wersji na stronie internetowej http://sklep.parkrozrywki.net.pl. Podane ceny wizyt dotyczą odległości związanych z przybyciem mikołaja do realizacji usługi i nie obejmują usług ponadstandardowych (nieopisanych w niniejszym regulaminie).

19. Wszystkie ceny wizyt są cenami brutto, tj. zawierają VAT, o ile jest należny.

20. Płatność za wizytę regulowana jest w formie przedpłaty przelewem na konto firmowe i w terminie podanym Klientowi przez koordynatora w mailu stanowiącym potwierdzeenie przyjęcia zlecenia do realizacji (standardowo termin płatności upływa 10. grudnia b.r. w przypadku wizyt wigilijnych, a 10 dni przed wizytą w przypadku pozostałych wizyt).

21. Klient ma prawo odwołać wizytę z zachowaniem prawa do zwrotu 100% przedpłaty nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą zamówionej wizyty. Jeżeli odwołanie zostało zgłoszone między 6 a 4 dni kalendarzowych przed datą zamówionej wizyty, klient otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty. W pozostałych przypadkach przedpłata nie ulega zwrotowi.

22. Zgodnie z art. 16, ust. 2, pkt. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w przypadku usług świadczonych przez usługodawcę oferującego swoje usługi na stronie http://sklep.parkrozrywki.net.pl Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ze względu na ściśle oznaczony termin wykonania tych usług. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w pkt. 21, które stanowią dobrowolną, lecz wiążącą deklarację usługodawcy.

23. Zgodnie z obowiązującym prawem, firma nie ma obowiązku wystawiania klientom indywidualnym dowodów zapłaty inaczej niż na wyraźną prośbę klienta. Każdy klient, otrzymuje fakturę w postaci elektronicznej lub na jego życzenie telefoniczne lub za pomocą wiadomości e-mail w postaci drukowanej, zobowiązany jest poinformować o tym obsługe klienta - w innym przypadku pisemna faktura nie zostanie wystawiona.

24. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem www.przelewy24.pl.

25. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane pocztą elektroniczną na adres kontakt@parkrozrywki.net.pl lub listownie na adres podany w dziale Kontakt.

26. Zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami informujemy, że dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby firmy Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz, ul. Nad potokiem 2/1, 57-350 Kudowa-Zdrój, NIP: 883-164-10-13. i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji usługi. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu realizacji usługi i kontroli jakości jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówionej usługi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania.

Klienci instytucjonalni

27. Czas trwania i inne warunki realizacji wizyty takie, jak: liczba Mikołajów i uczestników, miejsce wizyty, dodatkowe atrakcje ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia lub wybierane jako dodatkowe produkty usług na stronie sklepu internetowego http://sklep.parkrozrywki.net.pl.

28. Cena wizyty ustalana jest indywidualnie, stosowanie do opisanych przez Klienta wymagań lub opcji wybranych na karcie usług mikołaja.

29. Wszystkie ceny wizyt są cenami brutto, tj. zawierają VAT, o ile jest należny.

30. Wizyta uznawana jest za przyjętą do realizacji po uzyskaniu od klienta elektronicznej kopii podpisanej oferty handlowej przygotowanej przez firmę lub opłacone zamówienie w sklepie internetowym http://sklep.parkrozrywki.net.pl. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 2 punktu 33, wizyta uznawana jest za przyjętą do realizacji po wpłynięciu w odpowiedniej kwocie na konto firmy.

31. Od momentu pierwszego kontaktu z Mikołajem, w sprawach niezmieniających warunków wizyty oraz w kwestii drobnych zmian prosimy o kontakt z Mikołajem. Natomiast w sprawach istotnych zmian warunków wizyty (takich jak czas trwania, miejsce i czas rozpoczęcia wizyty, usługi dodatkowo płatne czy odwołanie wizyty) należy nadal kontaktować się z obsługą klienta.

32. Moment rozpoczęcia wizyty liczony jest od godziny, na którą Klient zamówił Mikołaja lub od godziny, o której Mikołaj przybył na miejsce wizyty, w zależności od tego, co nastąpiło później. Od tego momentu rozpoczyna się bieg czasu, na który zamówiony został Mikołaj.

33. Płatność za wizytę odbywa się po przez płatności obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 781-173-38-52, REGON 634509164Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl bądź przelewem przed wizytą.

34. Za przeprowadzone wizyty firma wystawia elektroniczne faktury. Na życzenie klienta firma dostarcza faktury papierowe.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13. grudnia 2015 r.